» Geodezja » Baza wiedzy - podstawowych pojęć

wielkoœć czcionki: A- A A+

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)/kataster nieruchomości

Jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami

Działka ewidencyjna

Najmniejsza jednostka powierzchniowa podziału kraju dla celów ewidencji. Jest to ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednolity pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.

Mapa do celów projektowych

Mapa o treści mapy zasadniczej zaktualizowana przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą (geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii). Treścią mapy dzielimy na obligatoryjną zawierającą elementy, które muszą być na niej wykazane oraz fakultatywną, o której decyduje zleceniodawca lub projektant.

Przeznaczenie:

 • projektowanie podziałów nieruchomości;
 • projektowanie usytuowania budynków i budowli;
 • projektowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu;
 • ustalenia służebności, zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności,…

Gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb.

Mapa ewidencyjna

Dokument wydawany z ewidencji gruntów i budynków (EGiB), zawiera: klasa gleboznawcza gruntu, kontury granic, budynków, użytków i klas gruntowych, nazwa województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej, numer jednostki rejestrowej, obręb, arkusz mapy, numer działki, opis położenia działek ewidencyjnych, adres, rodzaj użytku gruntowego.

Mapa zasadnicza

Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i  podziemnych.

Osnowa geodezyjna

Zbiór punktów geodezyjnych, dla których określono matematycznie ich wzajemne położenie i dokładność usytuowania.

Dokumentacja budowy

Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu

Geodezyjna dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Obręb ewidencyjny

Jednostka powierzchniowa podziału kraju wyodrębniona dla celów ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości). Obszar obrębu tworzą powierzchnie wszystkich działek ewidencyjnych wchodzących w jego skład. Charakteryzuje się Nr oraz nazwą, która powinna być zgodna z nazwą miast oraz sołectw(wsi).

Prace geodezyjne

 • projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych,
 • pomiary osnów geodezyjnych,
 • pomiary szczegółowe sytuacyjne i wysokościowe,
 • pomiary realizacyjne i obsługa inwestycji,
 • pomiary związane z ewidencją gruntów,
 • dokonywanie obliczeń geodezyjnych,
 • sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej,
 • zakładanie i aktualizacja baz danych informacji przestrzennych,
 • pomiary i opracowania fotogrametryczne (wykonywanie zdjęć lotniczych), grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne.

Sieci uzbrojenia terenu

Wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.

Wyrys i wypis (opis i mapa)

Dokument wydawany z ewidencji gruntów i budynków. Zawiera następujące informacje: dane właściciela(władającego, dzierżawcy), identyfikator działki, klasa gleboznawcza grunt, kontury granic, budynków, użytków i klas gruntowych, nazwa województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej, numer jednostki rejestrowej, numer Księgi Wieczystej, numer rejestru zabytków, obręb, arkusz mapy, numer działki, opis położenia działek ewidencyjnych, pole powierzchni działek ewidencyjnych, powierzchnia użytku gruntowego, rodzaj praw władającego i rodzaj użytku gruntowego.

Działka budowlana

Nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego

Dostęp do drogi publicznej

Bezpośredni dostęp do drogi publicznej albo dostęp przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej (ustawa o planowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003).

Zjazd

Połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Geodezja Kraków
Geodezja Kraków GEOSURVEY Tomasz Morek - Geodezyjna Obsługa Inwestycji i Wycena Nieruchomości.
Celiny 30     32-095 Iwanowice     e-mail: biuro@geosurvey.pl     tel.: +48 514 38 42 38
Stronę geodezji Kraków zaprojektowało akloweb