» Geodezja » Poradnik Inwestora – zbiór istotnych p

wielkoœć czcionki: A- A A+

I. Zmiany danych ewidencyjnych:

Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 (właściciel, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych inne osoby fizyczne i prawne, w których władaniu  znajdują się grunty i budynki)  pkt 1 i art. 51 są obowiązane zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji właściwych organów. – art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 1981roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami)

II. Inwentaryzacja i ewidencja sieci uzbrojenia terenu:

1. Sieci uzbrojenia terenu podlegają inwentaryzacji i ewidencji.

2. Inwestorzy są zobowiązani:

1)   uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostami;

2)  zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektówbudowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po zakończeniu ich budowy – dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenia związanej z tym dokumentacji.

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem. – art. 27 ustawy z dnia 15 maja 1981roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami).

III. Projekt budowlany powinien zawierać m.in. projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich (art. 34 ust. 3 – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

IV. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

3)   zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

6)   realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

7)   zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

8)   przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

(art. 22 – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

V. 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

2. Pracami przygotowawczymi są:

1)   wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;

2)   wykonanie niwelacji terenu;

3)   zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;

4)   wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

3. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

1)   oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

2)   w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

3)   informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.

5. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (art. 41 – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

VI.

1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.

2. Właściwy organ może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.

3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. – art. 43 – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

VII.

1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

...

5)   inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

6)   potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

- art. 57 – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)…

VIII. Regulacja granic:

a. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji – art. 29 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 1989roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami).

b. Właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami (gruntami) są obowiązane do ochrony znaków granicznych. art. 38 ustawy z dnia 15 maja 1981roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami).

c. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio mogą być wznowione  bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, a jeżeli istnieją dokumenty pozwalające określenie ich pierwotnego położenia. Jeśli jednak wyniknie spór ci do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.  – art. 39  ust.1 ustawy z dnia 15 maja 1981roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami).

IX. Podział nieruchomości można dokonać, jeżeli jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodność z ustaleniami planu dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. W przypadku braku planu miejscowego, jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia planu, podziału nieruchomości można dokonać, gdy jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo gdy nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

X. Wniosek o: ustalenie lokalizacji inwestycji/ warunków zabudowy/ sporządzenie planu powinien zawierać:

określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionym na kopi mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopi mapy katastralnej, przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do linowych również w skali 1:2000  – art.  52 ust.2 pkt 1ustawy z dn. 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003r. Nr 80, poz.717), łączy art. 61 dotyczący wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2. pkt 1 ustawy, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów – § 3. ust. 2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Geodezja Kraków
Geodezja Kraków GEOSURVEY Tomasz Morek - Geodezyjna Obsługa Inwestycji i Wycena Nieruchomości.
Celiny 30     32-095 Iwanowice     e-mail: biuro@geosurvey.pl     tel.: +48 514 38 42 38
Stronę geodezji Kraków zaprojektowało akloweb